Beleidsplan

Inleiding

Rescue Paws Curaçao speelde al een behoorlijke tijd met het idee een rescue center op te richten op Curaçao. De nood voor opvang van straatdieren, gedumpte dieren en zieke dieren is zeer hoog. Het asiel van de dierenbescherming kan 60 honden huisvesten en zit standaard op een aantal van boven de 100. Daarnaast kunnen alle particuliere fosters waar we nu mee werken de vraag van opvang niet aan. Er zijn veel meer honden dan opvangplekken.

We hebben in 2017 een partij gevonden die 4HA grond beschikbaar heeft gesteld om onze droom te verwezenlijken. Met onze brede oriëntatie en ervaring, de aangewezen grond moet dit doel binnen aanzienbare tijd te realiseren zijn!

BEKNOPTE SAMENVATTING PROBLEMEN

Dat Curaçao te kampen heeft met grote problemen omtrent dierenverwaarlozing, dierenmishandeling en gebrek aan kennis in omgang met dieren is een feit. Dagelijks worden er pups geboren, honden mishandeld, niet verzorgd of gedumpt.

De algemene mentaliteit m.b.t. dieren en in dit geval honden is dat zij een voorwerp zijn, een ding, dat voor de bewaking aan een ketting van vaak maximaal een meter lang in de tuin vastgebonden worden. Er is vaak geen toegang tot water of gedegen voer, en geen schuilplek gecreëerd tegen zon en regen. Gemiddeld leeft een hond maximaal 2 a 3 jaar in plaats van de 10 a 12 jaar die normaal voor een hondenleven staat. 2 a 3 jaar waarvan de teven minimaal 3 keer een nest krijgen dat zij niet geheel groot kunnen brengen door gebrek aan voedsel en water. De tuinen zijn vaak open en dat maakt dat zij door verschillende reuen uit de buurt besprongen worden zonder dat zij verweer kunnen bieden aangezien ze vast zitten aan de ketting. Karpattenziekte, hondenziekte, schurft, uithongering, uitdroging en algehele verwaarlozing zijn veelal de doodsoorzaak. Daarnaast is het een eenzaam bestaan waarin het dier alleen en zonder menselijke aandacht zijn dagen slijt.
Wanneer het dier te ziek is om te waken wordt deze ergens op straat achtergelaten, hij of zij doet immers zijn werk niet meer en kost geld. Op deze manier blijft het overschot aan straathonden toenemen. Ook op straat raken zij wederom zwanger wat het probleem nog groter maakt. Honden die niet op straat geboren zijn, zijn niet ‘streetwise’ en worden daardoor vaak aangereden met alle gevolgen van dien. Een vicieuze cirkel die alleen doorbroken kan worden door educatie. Educatie over omgang met deze dieren en educatie m.b.t. sterilisatie/castratie. Alleen een combinatie van deze 2 kan het probleem op de lange termijn oplossen.

EDUCATIE EN STERILISATIE VAN DEUR TOT DEUR.

We zijn reeds bezig met het opstellen van een plan met lokale dierenartsen om wijk voor wijk en deur voor deur te starten met een sterilisatieactie.
Helaas is dit een lang proces en tot die tijd zullen er dumpingen blijven plaatsvinden. Om deze dieren een kans te geven is er een opvangplek gerealiseerd. Een plek waar opvang, medische zorg en doorplaatsing plaats vindt. Helaas is de wetgeving m.b.t. de omgang met dieren bij mensen thuis zeer summier en is er geen opvolging van meldingen door politie of justitie. Er is 1 klachteninspecteur die helaas geen bevoegdheid heeft tot het uitdelen van boetes of in beslagname dus ook zijn handen zijn gebonden. Daarnaast mocht er een schrijnende situatie voorkomen en mensen besluiten afstand te doen van de hond dan is er geen opvangplek beschikbaar. Ook hier hebben we in het center een gedeelte voor vrij gemaakt.

Doel

Het doel van het rescuecenter zal meerledig zijn.

 1. Opvang van honden in nood. Dit zijn honden die op straat leven door dumping, ziekte, een verhuizing of geldgebrek van hun eigenaar. Bij het center worden ook verwaarloosde of mishandelde honden gebracht, die door de klachteninspecteur van de Dierenbescherming in beslag zijn genomen.
 2. Educatie voor alle leeftijden. Op ons center kunnen groepen worden ontvangen waar geleerd wordt hoe men met dieren om hoort te gaan. Medisch maar vooral ook sociaal. Er wordt informatie gegeven over bestrijden van veel voorkomende ziektes als karpattenziekte en schurft en de noodzaak van sterilisatie zal worden benadrukt. Daarnaast zullen zowel kinderen als volwassen in contact komen met honden en zal er informatie worden gegeven over de omgang met en gevoel van een dier. Op deze manier moet uiteindelijk meer bewustwording ontstaan. Honden van de ketting, niet opsluiten, zorgen voor water, voer en medische zorg. Dit zal ook telefonisch gedaan worden.
  Ook zullen wij onze expertise delen door aanwezig te zijn op grote evenementen met een kraam van waaruit informatie gedeeld kan worden en kennis gemaakt kan worden met onze stichting.
 3. (Eerste) hulp bieden aan dieren die binnengebracht worden, de bestaande groep rescuehonden en evt. honden van eigenaren. Daarbij valt te denken aan een geschikte ruimte waar een dierenarts kan opereren en medische apparatuur aanwezig is.
 4. Dumphokken plaatsen waar mensen anoniem hun hond kunnen achterlaten zodat er niet op verschillende plekken op het eiland wordt gedumpt en de honden aan hun lot worden overgelaten. Men zal blijven dumpen. Liever gecontroleerd dan over het gehele eiland. Hopelijk is dat probleem dan ook beter in te dammen.
 5. Adoptie van de honden. Het ultieme einddoel. Zowel lokaal als naar Nederland.
 6. Permanente opvang voor bejaarde, slecht gesocialiseerde en gehandicapte honden.
 7. Uitbating commercieel gedeelte. Te denken valt aan een winkeltje met hond/ rescue gerelateerde producten. Maar ook verhuur van grond voor trainingen voor derden en onze eigen fosterhonden die ter adoptie gaan. Inschrijving voor donateurs en op afstand baasjes.
 8. Toeristen ontvangen en betrekken. Rondleidingen verzorgen en vertellen over het werk wat we doen.
 9. Erkende stageplek voor artsen in opleiding en andere studenten.

STRATEGIE EN REALISATIE VAN DE DOELEN

In samenwerking met de eigenaren van de toegezegde grond is in 2019 begonnen met de bouw van het center. In 2020 kon de bouw van de rennen worden afgerond en was ook het puppenverblijf klaar voor gebruik. De stichting heeft geïnvesteerd in zelfvoorzienende doelen. Het center is ondertussen voorzien van zonnepanelen en een deepwell. Deze projecten zijn nog in ontwikkeling. De afwerking om ook daadwerkelijk gebruik te kunnen maken van beide producten is nog in volle gang. 2021 staat verder in het teken van het creëren van een quarantaineruimte en een betere woonvoorziening voor de beheerders van het center. Donaties en schenkingen zullen het grootste gedeelte van de inkomsten blijven. De dieren kunnen op afstand geadopteerd worden zodat een adoptant de kosten draagt van een ‘eigen hondje’ binnen het center. Mocht een hond fysiek geadopteerd worden in Nederland of op Curaçao (of ergens anders) dan zal daar een fee voor worden gevraagd van respectievelijk Naf 250,- (lokaal) en EUR 350,- voor NL.

Door middel van ‘op afstand baasjes’, giften, donaties en commerciële activiteiten als verkoop van producten zal het center draaiende worden gehouden.

Het center zal volledig draaien op vrijwilligers en stagiaires. Zij dragen zorg voor:

 • De dagelijkse verzorging van de honden. 7 dagen per week. Ook s ‘nachts
 • Onderhoud van het center. Gebouwen en terrein
 • Educatieprojecten binnen het center of op locatie (denk aan scholen)

en telefoonbeantwoording.

 • Commerciële en marketingactiviteiten om financieel te blijven draaien.
 • Evt zorg op locatie/ dumpplekken
 • Begeleiden van bezoekers
 • Administratie

Er zal een vaste bewoner(s) aanwezig zijn op het center. Hiervoor zal een woonhuis gerealiseerd worden wat voldoet aan basisvoorwaarden voor een normaal bestaan. Hij/zij heeft de dagelijkse leiding over uitvoering en verdeling van het werk en is het aanspreekpunt voor medewerkers en bezoekers.

Vrijwilligers en stagiaires

Vrijwilligers zullen bestaan uit:

 1. Vaste vrijwilligers woonachtig op Curaçao die zich een aantal uur per week inzetten op het gebied waar zij de voorkeur aan geven.
 2. Tijdelijke vrijwilligers die voor een bepaalde periode naar het eiland komen om fulltime te helpen. Een onbetaalde stage/vrijwilligersjob evt. tegen vergoeding van kost en inwoning op het center wanneer er woonvoorzieningen zijn.

Voor stagiaires hebben een samenwerkingsverband met “stageservicebureau Curacao”.

Deze organisatie zorgt voor de benodigde vergunningen en papieren.

Voorwaarden zijn vooral inzet en motivatie!

De vrijwilligers en stagiaires zullen gaan werken volgens een vast rooster. Voldoende bezetting wordt hierdoor zoveel mogelijk gegarandeerd.

WERVINGSPLAN VERKRIJGEN BENODIGDE FINANCIELE MIDDELEN

Fondsenwerving

Door middel van social media, sponsoractiviteiten, benefietacties, inzamelingsacties, fondsenwerving door actieve benadering op beurzen, markten en bijeenkomsten zullen  we de benodigde financiën bij elkaar proberen te verkrijgen. Van de activiteiten op het gebied van fondsenwerving wordt een administratie bijgehouden door de secretaris. De schenkende fondsen worden vermeld op onze website. Er zullen fondsen benaderd gaan worden die zowel actief zijn op het terrein van dierenwelzijn, maar ook fondsen die maatschappelijk actief zijn zonder een direct verband met dieren.

Er gaat ook gekeken worden naar de haalbaarheid van subsidies zowel lokaal als internationaal vanuit Nederland en de EU.

Om deze fondsenwerving zo succesvol mogelijk te maken is Rescue Paws Nederland opgericht. De Nederlandse tak van RPC. Vanuit Nederland is voor het ontvangen van donaties een bankrekening geopend. Ook zal RPN in Nederland aanwezig zijn bij markten, in gesprek gaan met dierenwelzijnsorganisaties en leveranciers van voer en andere diergerelateerde producten.

Op afstand baasje (OAB)

Het center biedt de mogelijkheid om een hond op afstand te adopteren.

Op de website wordt daarvoor een aparte pagina met informatie aangemaakt. Men kan een hond adopteren Vanaf 15 Euro per maand. Daarvoor ontvangt degene die adopteert een certificaat van de betreffende hond. Op deze manier worden kosten per hond gedekt. De OAB wordt op de hoogte gehouden van de vorderingen van de hond d.m.v. foto’s en een nieuwsbrief.

Donateurs, sponsoring

RPC draait momenteel op donateursgelden en sponsoring. De huidige gemiddeld 120 a 140 honden op ons center en in fostercare kunnen daarvan worden verzorgd. Daarnaast is het ook voldoende om sterilisaties en hulp op locatie aan te bieden en daar de financiële lasten van te dragen. Dit zal door de bekendheid van het center en de aandacht lokaal en in social media alleen maar groter worden.

Bezoekers, entree

Het center is dagelijks te bezoeken, ook in de weekenden. Het is altijd mogelijk een rondleiding te krijgen, bezoekers kunnen uitgebreide informatie krijgen. Het center heft geen bijdrage als entree, er kan een vrijwillige bijdrage worden gedaan.

Commercieel gedeelte/verkoop, evenementen, en marketing

Er zal bij het center een winkeltje aanwezig zijn waar hond-gerelateerde spullen te koop zullen zijn. Hierbij valt te denken aan halsbanden, riemen, voer, maar ook sieraden, t-shirts en andere merchandise met onder andere het logo van RPC.

Ook zullen we aanwezig zijn op verschillende markten om onze producten aan te bieden en zullen deze online verkrijgbaar zijn in zowel Curaçao als Nederland. De verkoop binnen Nederland wordt verzorgt door Rescue Paws Nederland.

Er zullen evenementen georganiseerd worden om extra geld binnen te halen als loterijen en veilingen.

Ook zal het center de aandacht blijven trekken van het grote publiek en zullen we vaak op lokale tv dan wel internet te vinden zijn. Door het juiste gebruik van social media zal de bekendheid stijgen en daarmee de donaties.

Ook zal er samengewerkt blijven worden met bekende Nederlanders en bekende Curaçaoënaars om zo een breed publiek te bereiken.

Daarnaast zal er minimaal 2 x per jaar zal een Nieuwsbrief worden gemaakt. De Nieuwsbrief wordt verstuurd naar sponsoren, fondsen, donateurs, schenkers en mensen die een hond financieel hebben geadopteerd. De nieuwsbrief staat ook op de website. Verder zal de Nieuwsbrief in de loop van het jaar meegegeven worden aan bezoekers of uitgedeeld bij evenementen.

Jaarlijks zullen we een open dag organiseren voor alle belangstellenden. Fondsen nodigen we daarvoor persoonlijk uit.

STICHTING RESCUE PAWS CURACAO ONDERNEEMT IN 2021/2022 DE VOLGENDE ACTIES:

Bouw

 • Het bouwen van een quarantaineruimte en verblijf voor zieke honden.
 • Bouw van een “natte” ruimte voor het wassen van de honden en een ruimte voor wasgoed.
 • Afronden van de bouw van het woonhuis.
 • Bouw van woonvertrek voor vrijwilligers/stagiaires.
 • Bouwen van een kantoorruimte waar op het center direct de administratie verwerkt kan worden.
 • Fondsen werven om een beerput te kunnen plaatsen en de afwerking van de al reeds geplaatste zonnepanelen en deepwell te financieren.

Deskundigheid stagebegeleiders.

Het center biedt stageplaatsen voor diverse beroepsopleidingen en is een erkend leerbedrijf. Voor het behouden van deze erkenningen en het bieden van een adequate stagebegeleiding zullen de stagebegeleiders deelnemen aan een cursus en/of workshop gericht op stagebegeleiding. Deze zal verzorgd worden door de beroepsopleiding(en). Stage service bureau Curacao bemiddelt voor ons tussen scholen en stagiaires.

Algehele dagelijkse leiding Rescue center

De algehele dagelijkse leiding is in handen van de voorzitter van stichting Rescue Paws Curaçao.

Zij formuleert het beleid, waarbij zij verantwoording aflegt aan het bestuur, en geadviseerd kan worden door vrijwilligers met kennis en ervaring op een specifiek vakgebied.

Haar verantwoordelijkheid omvat voorts:

 • Het welzijn van de dieren in de meest ruime zin,
 • Leiding geven aan artsen, stagiaires, vrijwilligers
 • Zorg dragen voor een correcte (financiële) administratie,
 • Accorderen van beleid en procedures,
 • Onderhandelen en accorderen van overeenkomsten (fosteradressen, adopties, leveranciers enz.),
 • Opname en herplaatsing van honden,
 • Vertegenwoordigen van RPC bij bijeenkomsten en evenementen,
 • Het onderhouden van contacten met andere organisaties, personen en overheid,
 • Controleren van de gang van zaken om prestaties te evalueren en ontwikkelen procedures of (beleidsmatige) veranderingen voor verbetering van de bedrijfsvoering en de zorg voor de honden.

INDELING RESCUE CENTER

Publiekelijk toegankelijk:
Ontvangstruimte/ informatieruimte
Winkel
Buitenverblijven
Puppyverblijven
Speelvelden (Bezoekers kunnen met honden in contact komen.
Met ze op een speelveld, uitlaten ed.)

Niet publiekelijk toegankelijk:
Quarantaineruimte (eerste opvang minimaal een week)
Afdeling zieke dieren
Natte kamer. (Bad, grooming ed)
Woonvertrekken/ Prive
Kantoor

Nawoord

Het center moet niet gezien worden als oplossing maar als tussenstation. Wij zijn ons zeer bewust van het feit dat opvang en adoptie het grote probleem met betrekking tot zwerfhonden en verwaarlozing bij de mensen thuis niet oplost. Daarom zullen wij ook met onze donaties en fondsen hard werken aan de kern van het probleem, en in de wijken blijven steriliseren en educatie bieden. Wijk voor wijk, straat voor straat en deur voor deur steriliseren en bewustwording is de enige echte oplossing voor het probleem.

Wij zullen ons daar juist voor in blijven zetten. Voor de honden die we daarmee niet kunnen helpen en reeds op straat zijn gezet of uit hun erbarmelijke omstandigheid moet worden gered is het center de enige oplossing. Alle honden binnen het center evenals de honden die geadopteerd worden, zijn of worden wanneer zij oud genoeg zijn gesteriliseerd. Dit is een harde eis voor adoptie.

Wij blijven ook degelijk gebruik maken van ons ‘fosterprincipe’ waar we zeer achterstaan. De honden die in Nederland of elders geadopteerd zullen worden zullen op deze manier in huiselijke kring blijven opgroeien en zo wordt er kennis gemaakt met de gezinssituatie in het nieuwe adoptiegezin. Kinderen, andere huisdieren, zindelijkheid, geluiden van straat en aan de riem leren lopen zijn enkele voorbeelden van de zaken die de honden alleen kunnen leren bij onze fosters. Dit blijft dus zeker van kracht!

Voor honden die niet meer gesocialiseerd kunnen worden, gehandicapt zijn of te oud om door te plaatsen blijft een plekje bij het center gegarandeerd.

Mocht een hond te zwak zijn wegens ziekte of ouderdom dan krijgt hij/zij indien mogelijk nog een paar fijne dagen vol aandacht en lekkers in de opvang en zal daarna liefdevol worden begeleid bij het inslapen.