Beleidsplan

Inleiding

Rescue Paws Curaçao speelde al een behoorlijke tijd met het idee een rescuecenter op te richten op Curaçao. De nood voor opvang van straatdieren,
gedumpte dieren en zieke dieren is zeer hoog. Het asiel van de dierenbescherming kan 60 honden huisvesten en zit standaard op een aantal van boven de 100. Daarnaast kunnen alle particuliere fosters waar we nu mee werken de vraag van opvang niet aan. Er zijn veel meer honden dan opvangplekken.
We hebben onlangs een partij gevonden die 4HA grond beschikbaar wil stellen om onze droom te verwezenlijken. Met onze brede oriëntatie en ervaring de aangewezen grond moet dit doel binnen afzienbare tijd te realiseren zijn!

BEKNOPTE SAMENVATTING PROBLEMEN

Dat Curaçao te kampen heeft met grote problemen omtrent dierenverwaarlozing, dierenmishandeling en gebrek aan kennis in omgang met dieren is een feit. Dagelijks worden er pups geboren, honden mishandeld, niet verzorgd of gedumpt.
De algemene mentaliteit met betrekking tot dieren, en in dit geval honden, is dat zij een voorwerp zijn, een ding, dat voor de bewaking aan een ketting, van vaak maximaal een meter lang, in de tuin vastgebonden wordt. Er is vaak geen toegang tot water of gedegen voer, en geen schuilplek gecreëerd tegen zon en regen. Gemiddeld leeft een hond maximaal 2 à 3 jaar in plaats van de 10 à 12 jaar die normaal voor een hondenleven staat. 2 à 3 jaar waarin veel van de teven minimaal 3 keer een nest krijgen dat zij niet geheel groot kunnen brengen door gebrek aan voedsel en water. De tuinen zijn vaak open en dat maakt dat zij door verschillende reuen uit de buurt besprongen worden zonder dat zij verweer kunnen bieden aangezien ze vast zitten aan de ketting. Karpattenziekte, hondenziekte, schurft, uithongering, uitdroging en algehele verwaarlozing zijn veelal de doodsoorzaak. Daarnaast is het een eenzaam bestaan waarin het dier alleen en zonder menselijke aandacht zijn dagen slijt.
Wanneer het dier te ziek is om te waken wordt deze ergens op straat achtergelaten. Hij of zij doet immers zijn werk niet meer en kost geld. Op deze manier blijft het overschot aan straathonden toenemen. Ook op straat raken zij wederom zwanger wat het probleem nog groter maakt. Honden die niet op straat geboren zijn, zijn niet ‘streetwise’ en worden daardoor vaak aangereden met alle gevolgen van dien. Een vicieuze cirkel die alleen doorbroken kan worden door educatie. Educatie over omgang met deze dieren en educatie m.b.t. sterilisatie/castratie. Alleen een combinatie van deze 2 kan het probleem op de lange termijn oplossen.

EDUCATIE EN STERILISATIE VAN DEUR TOT DEUR.

We zijn reeds bezig met het opstellen van een plan met lokale dierenartsen om wijk voor wijk en deur voor deur te starten met een sterilisatieactie.
Helaas is dit een lang proces en tot die tijd zullen er dumpingen blijven plaatsvinden. Om deze dieren een kans te geven is er een opvangplek gerealiseerd. Een plek waar opvang, medische zorg en doorplaatsing plaats vindt. Helaas is de wetgeving m.b.t. de omgang met dieren bij mensen thuis zeer summier en is er geen opvolging van meldingen door politie of justitie. Er is 1 klachteninspecteur die helaas geen bevoegdheid heeft tot het uitdelen van boetes of in beslagname dus ook zijn handen zijn gebonden. Daarnaast mocht er een schrijnende situatie voorkomen en mensen besluiten afstand te doen van de hond dan is er geen opvangplek beschikbaar. Ook hier hebben we in het center een gedeelte voor vrij gemaakt.

Doel

Het doel van het rescuecenter zal meerledig zijn.

1. Opvang van honden in nood. Dit zijn honden die op straat leven door dumping, ziekte, een verhuizing of geldgebrek van hun eigenaar. Bij het
center worden ook verwaarloosde of mishandelde honden gebracht, die door de klachteninspecteur van de Dierenbescherming in beslag zijn
genomen.
2. Educatie voor alle leeftijden. In een educatieruimte zullen groepen worden ontvangen waar geleerd wordt hoe men met dieren om moet gaan. Medisch maar vooral ook sociaal. Er wordt informatie gegeven over bestrijden van veel voorkomende ziektes als karpattenziekte en schurft en de noodzaak van sterilisatie zal worden benadrukt. Daarnaast zullen zowel kinderen als volwassen in contact komen met honden en zal er informatie worden gegeven over de omgang met en gevoel van een dier. Op deze manier moet uiteindelijk meer bewustwording ontstaan. Honden van de ketting, niet opsluiten, zorgen voor water, voer en medische zorg. Informatie zal ook telefonisch verstrekt worden.
3. (Eerste) hulp bieden aan dieren die binnengebracht worden, de bestaande groep rescuehonden en evt. honden van eigenaren. Daarbij valt te denken aan een geschikte ruimte waar een dierenarts kan opereren en medische apparatuur aanwezig is.
4. Dumphokken plaatsen waar mensen anoniem hun hond kunnen achterlaten zodat er niet op verschillende plekken op het eiland wordt gedumpt en de honden aan hun lot worden overgelaten. Men zal blijven dumpen. Liever gecontroleerd dan over het gehele eiland. Hopelijk is dat probleem dan ook beter in te dammen.
5. Adoptie van de honden. Het ultieme einddoel. Zowel lokaal als naar Nederland.
6. Permanente opvang voor bejaarde, slecht gesocialiseerde en gehandicapte honden. Wij begrijpen ook dat niet voor iedere hond een goed huis gevonden kan worden maar dit betekent niet dat zij geen dierwaardig bestaan verdienen. Een aparte ruimte is ingericht voor deze dieren.
7. Uitbating commercieel gedeelte. Te denken valt aan een winkeltje met hond/ rescue gerelateerde producten. Maar ook verhuur van grond voor trainingen voor derden en onze eigen fosterhonden die ter adoptie gaan. Inschrijving voor donateurs en op afstand baasjes.
8. Toeristen ontvangen en betrekken. Rondleidingen verzorgen en vertellen over het werk wat we doen.
9. Erkende stageplek voor artsen in opleiding en andere studenten.

STRATEGIE EN REALISATIE VAN DE DOELEN

In samenwerking met de eigenaren van de toegezegde grond is het doel om op korte termijn door middel van het aanboren van verschillende financiële bronnen een rescuecenter te realiseren op Curaçao. Daarnaast zullen op lange termijn donaties en schenkingen het grootste gedeelte van de inkomsten blijven. De dieren kunnen op afstand geadopteerd worden zodat een adoptant de kosten draagt van een ‘eigen hondje’ binnen het center.
Mocht een hond fysiek geadopteerd worden in Nederland of op Curaçao (of ergens anders) dan zal daar een fee voor worden gevraagd van  respectievelijk Naf 150,- (lokaal) en EUR 250,- voor NL. In dit laatste bedrag zijn alle benodigde inentingen en de kosten van transport opgenomen. Als deze kosten hoger uitvallen, door bijvoorbeeld keuze voor een andere transporteur, dan gemiddeld zal dit extra in rekening worden gebracht. Wij blijven ook degelijk gebruik maken van ons ‘fosterprincipe’ waar we zeer achterstaan. De honden die in Nederland of elders geadopteerd zullen worden maken op deze manier kennis met het leven binnen een gezin en zijn beter voorbereid op de gezinssituatie in het nieuwe adoptiegezin. Kinderen, andere huisdieren, zindelijkheid, geluiden van straat en aan de riem leren lopen zijn enkele voorbeelden van de zaken die de honden alleen kunnen leren bij onze fosters. Soms verblijven honden vanaf het begin in een fostergezin, soms zullen zij, enkele weken voor vertrek naar het adoptiegezin bij een foster worden geplaatst. Alles om ervoor te zorgen dat de adoptie succesvol zal verlopen en het dier goed voorbereid is. Dit blijft dus zeker van kracht!
Het nazorgteam van rescue paws Nederland neemt een aantal weken na de komst van de hond in Nederland contact op met de baasjes en zal ze bijstaan indien er vragen dan wel problemen zijn. Door middel van ‘op afstand baasjes’, giften, donaties en commerciële activiteiten als verkoop van producten zal het center draaiende worden gehouden.
Het center zal volledig draaien op vrijwilligers en stagiaires. Zij dragen zorg voor:
• De dagelijkse verzorging van de honden. 7 dagen per week. Ook ‘s ‘nachts
• Onderhoud van het center. Gebouwen en terrein
• Educatieprojecten binnen het center of op locatie (denk aan scholen)
en telefoonbeantwoording.
• Commerciële en marketingactiviteiten om deze kosten te dekken
• Evt zorg op locatie/ dumpplekken
• Begeleiden van bezoekers
• Administratie

Door de gekozen wijze van opvang in grote afgeschermde ruimtes en niet in hokken, zal er 24/7 toezicht gehouden moeten worden. Hiertoe zal er een vaste bewoner(s) aanwezig zijn op het center. Hiervoor moet een woonhuis gerealiseerd worden. Hij/zij heeft de dagelijkse leiding over uitvoering en verdeling van het werk en is het aanspreekpunt voor medewerkers en bezoekers.

Vrijwilligers en stagiaires
Vrijwilligers zullen bestaan uit:

1. Vaste vrijwilligers woonachtig op Curaçao die zich een aantal uur per week inzetten op het gebied waar zij de voorkeur aan geven.
2. Tijdelijke vrijwilligers die voor een bepaalde periode naar het eiland komen om fulltime te helpen. Een onbetaalde stage/vrijwilligersjob evt.
tegen vergoeding van kost en inwoning op het center wanneer er woonvoorzieningen beschikbaar zijn.

Aanvragen komen reeds binnen en wanneer er vrijwilligers nodig zijn zal dit via verschillende kanalen als facebook en de website kenbaar gemaakt
worden. Voorwaarden zijn inzet en motivatie! De vrijwilligers en stagiaires zullen gaan werken volgens een vast rooster. Voldoende bezetting wordt hierdoor zoveel mogelijk gegarandeerd.

WERVINGSPLAN VERKRIJGEN BENODIGDE FINANCIELE MIDDELEN

Fondsenwerving
Door middel van social media, sponsoractiviteiten, benefietacties, inzamelingsacties, fondsenwerving door actieve benadering op beurzen en bijeenkomsten zullen we de benodigde financiën bij elkaar proberen te krijgen.
Van de activiteiten op het gebied van fondsenwerving wordt een administratie bijgehouden door de secretaris. De schenkende fondsen worden vermeld op onze website. Er zullen fondsen benaderd gaan worden die zowel actief zijn op het terrein van dierenwelzijn, maar ook fondsen die maatschappelijk actief zijn zonder een direct verband met dieren. Er gaat ook gekeken worden naar de haalbaarheid van subsidies zowel lokaal
als internationaal vanuit Nederland en de EU. Om deze fondsenwerving zo succesvol mogelijk te maken is Rescue Paws Nederland opgericht. De Nederlandse tak van RPC. Vanuit Nederland is voor het ontvangen van donaties een bankrekening geopend. Ook zal RPN in Nederland aanwezig zijn bij markten, in gesprek gaan met dierenwelzijnsorganisaties en leveranciers van voer en andere diergerelateerde producten.

Op afstand baasje (OAB)
Het center biedt de mogelijkheid om een hond op afstand te adopteren.Op de website wordt daarvoor een aparte pagina met informatie aangemaakt. De maandelijkse kosten voor een hond zijn ongeveer Eur 45 per maand. Men kan Op Afstand Baasje worden door dit gehele bedrag maandelijks te doneren, maar gedeeltelijke Op Afstand Adoptie is ook mogelijk tegen ieder zelf gekozen bedrag. Men wordt dan met meerdere mensen Op Afstand  aasje van dezelfde hond. Iedereen die op deze wijze een hond ondersteunt ontvangt een certificaat van de betreffende hond. Op deze manier worden kosten per hond gedekt. De OAB wordt op de hoogte gehouden van de vorderingen van de hond d.m.v. foto’s en ontvangt een nieuwsbrief van RPC.

Donateurs, sponsoring
RPC draait momenteel op donateurgelden en sponsoring. De huidige gemiddeld 65 à70 honden in fostercare kunnen daarvan worden verzorgd. Daarnaast is het ook voldoende om sterilisaties en hulp op locatie aan te bieden en daar de financiële lasten van te dragen. Dit zal door de  bekendheid van het center en de aandacht lokaal en in social media alleen maar groter worden.

Bezoekers, entree
Het center is dagelijks, met uitzondering van maandag, tussen 10.00 en 12.00 uur te bezoeken, ook in de weekenden. Een afspraak voor een bezoek buiten deze tijden kan gemaakt worden. Het is altijd mogelijk een rondleiding te krijgen, bezoekers kunnen uitgebreide informatie krijgen. Het center heeft geen bijdrage als entree, er kan een vrijwillige bijdrage worden gedaan.

Commercieel gedeelte/verkoop, evenementen, en marketing
Er zal bij het center een winkeltje aanwezig zijn waar hond-gerelateerde spullen te koop zullen zijn. Hierbij valt te denken aan halsbanden, riemen,
voer, maar ook sieraden, t-shirts en andere merchandise met onder andere het logo van RPC. Ook zullen we aanwezig zijn op verschillende markten om onze producten aan te bieden en zullen deze online verkrijgbaar zijn in zowel Curaçao als Nederland. De verkoop binnen Nederland wordt verzorgt door Rescue Paws Nederland.Er zullen evenementen georganiseerd worden om extra geld binnen te halen als loterijen en veilingen.
Ook zal het center de aandacht blijven trekken van het grote publiek en zullen we vaak op lokale tv dan wel internet te vinden zijn. Door het juiste gebruik van social media zal de bekendheid stijgen en naar verwachting daarmee de donaties.
Ook zal er samengewerkt blijven worden met bekende Nederlanders en bekende Curaçaoënaars om zo een breed publiek te bereiken.

Daarnaast zal er minimaal 2 x per jaar zal een Nieuwsbrief worden gemaakt. De Nieuwsbrief wordt verstuurd naar sponsoren, fondsen, donateurs,
schenkers en mensen die een hond financieel hebben geadopteerd. De nieuwsbrief staat ook op de website. Verder zal de Nieuwsbrief in de loop van
het jaar meegegeven worden aan bezoekers of uitgedeeld bij evenementen.

Jaarlijks zullen we een open dag organiseren voor alle belangstellenden. Fondsen nodigen we daarvoor persoonlijk uit.

STICHTING RESCUE PAWS CURACAO ONDERNEEMT IN 2019/2020 DE VOLGENDE ACTIES:

Opbouw
• Locatie: (uitgaande van een totaal van 4 HA) en benodigde vergunningen. Wanneer het particuliere grond betreft zal dit het proces zeer versnellen.
• Bouw van woonhuis voor beheerder(s).
• Bouw van woonvertrek voor vrijwilligers.
• Bouw van ontvangstruimte, educatie/ontspanruimte en wasruimte
• Oriëntatie en kiezen van een hokkenbouwer en omheining
• Voorbereiden van de bouw door opruimen en bouwrijp
• Fondsen werven om de nieuwbouw te financieren.
• Oriënteren en kiezen van deskundigen op het gebied van bouwactiviteitenen het daadwerkelijk uitvoeren van de bouw.

Deskundigheid stagebegeleiders.
Het center biedt stageplaatsen voor diverse beroepsopleidingen en is een erkend leerbedrijf. Voor het behouden van deze erkenningen en het bieden
van een adequate stagebegeleiding zullen de stagebegeleiders deelnemen aan een cursus en/of workshop gericht op stagebegeleiding. Deze zal verzorgd worden door de beroepsopleiding(en). Stage service bureau Curaçao bemiddelt voor ons tussen scholen en stagiaires.

Algehele dagelijkse leiding Rescue center
De algehele dagelijkse leiding is in handen van de voorzitter van stichting Rescue Paws Curaçao.
Zij formuleert het beleid, waarbij zij verantwoording aflegt aan het bestuur, en geadviseerd kan worden door vrijwilligers met kennis en ervaring op een specifiek vakgebied.
Haar verantwoordelijkheid omvat voorts:
• Het welzijn van de dieren in de meest ruime zin,
• Leiding geven aan artsen, stagiaires, vrijwilligers
• Zorg dragen voor een correcte (financiële) administratie,
• Accorderen van beleid en procedures,
• Onderhandelen en accorderen van overeenkomsten (fosteradressen, adopties, leveranciers enz.),
• Opname en herplaatsing van honden,
• Vertegenwoordigen van RPC bij bijeenkomsten en evenementen,
• Het onderhouden van contacten met andere organisaties, personen en overheid,
• Controleren van de gang van zaken om prestaties te evalueren en ontwikkelen procedures of (beleidsmatige) veranderingen voor verbetering van de bedrijfsvoering en de zorg voor de honden.

INDELING RESCUE CENTER

Publiekelijk toegankelijk:
Ontvangstruimte/ informatieruimte
Winkel
Buitenverblijven
Puppyverblijven
Speelvelden (Bezoekers kunnen met honden in contact komen.
Met ze op een speelveld, uitlaten ed.)

Niet publiekelijk toegankelijk:
Quarantaineruimte (eerste opvang minimaal een week)
Afdeling zieke dieren
Natte kamer. (Bad, grooming ed)
Woonvertrekken/ Prive
Kantoor

Nawoord

Het center moet niet gezien worden als oplossing maar als tussenstation. Wij zijn ons zeer bewust van het feit dat opvang en adoptie het grote probleem met betrekking tot zwerfhonden en verwaarlozing bij de mensen thuis niet oplost.
Daarom zullen wij ook met onze donaties en fondsen hard werken aan de kern van het probleem, en in de wijken blijven steriliseren, hulp bieden en
voorlichting verstrekken.
Wijk voor wijk, straat voor straat en deur voor deur steriliseren en bewustwording is de enige echte oplossing voor het probleem. Wij zullen ons daar juist voor in blijven zetten.
Voor de honden die we daarmee niet kunnen helpen en reeds op straat zijn gezet of uit hun erbarmelijke omstandigheid moet worden gered is het center de enige oplossing.